Blog2Blog Maak je eigen Blog2Blog | Gratis je eigen blog c.q weblog op internet
Nieuws...

Nieuws...

• 29/6/2005 - Wat zegt muziek jouw?

Hieronder heb ik enkele stukken muziek geplaatst. Wat of waaraan denk je als je deze stukken leest? Doet het wat met je?

Of laat deze muziek je gewoon 'koud' ?

Reacties (1) :: Geef een reactie! :: Permanente Link

• 29/6/2005 - Merk toch hoe sterk

Merk toch hoe sterk nu in 't werk zich al stelt.
Die 't allen tijd zo onz' vrijheid heeft bestreden!
Ziet hoe hij slaaft, graaft en draaft met geweld!
Om ons goed en ons bloed en onze steden:
Hoor de Spaanse trommels slaan!
Hoor Maraans trompetten!
Zie hoe hij komt trekken aan
Bergen te bezetten!

't Moedige, bloedige, woedige zwaard.
Blonk en het blonk, dat de vonken er uit vlogen.
Beving en leving, opgeving ter aard.
Wonder, gedonder nu onder was nu boven.
Door al 't mijnen en 't geschut
Dat men daag'lijks hoorde.
Mening Spanjaard in zijn hut
In zijn bloed versmoorde
.

Die van Oranje kwam Spanje aan boord.
Om uit het veld als een held 't geweld te weren.
Maar alzo dra Spinola 't heeft gehoord.
Trekt hij fluks heen, op de been, met al zijn heren.
Cordua kruit spoedig voort
Zag daar niet te winnen.
Don Velasco liep gestoord
't Vlas was niet te spinnen.


Berg op Zoom, houdt zich vroom.
't Stut de Spaanse scharen.
Heeft 's lands boom en z'n stroom
Trouwelijk doen bewaren.

Reacties (0) :: Geef een reactie! :: Permanente Link

• 29/6/2005 - The Exodus Song

This land is mine, God gave this land to me,
this brave and ancient land to me.
And when the morning sun, reveals her hills and plains.
Then I see a land where childeren can free run.

So take my hand and walk this land with me,
and walk this lovely land with me.
Tho'I am just a man, when you are by my side.
With the help of God, I know I can be strong.

So take my hand and walk this land with me,
and walk this golden land with me.
Tho' I am just a man, when you are by my side.
With the help of God, I know I can be strong.
To make this land our home, if I must fight, I'll fight
to make this land our own. Until I die this land is mine!

Reacties (0) :: Geef een reactie! :: Permanente Link

• 20/5/2005 - Referendum Europese Grondwet

Stemmen!

Op 1 juni aanstaande is het zover. Dan wordt in Nederland het eerste landelijke referendum gehouden. Niet over een nationale kwestie, maar over de zogenoemde Europese Grondwet. U krijgt als burger de gelegenheid om ja of nee te zeggen tegen die Grondwet. De uitslag van het referendum is bedoeld als een advies van de burgers aan de Tweede en Eerste Kamer. Niet meer en niet minder. Immers, de Kamers bepalen uiteindelijk of Nederland instemt met de Europese Grondwet.

Eerlijke uitslag
 
De beide Kamers zijn gebaat bij een zo eerlijk mogelijke uitslag van het referendum. Misschien denkt u: ik ben gewoon tegen die Grondwet. Ook dan is het van belang dat u stemt. Zodat politiek Den Haag ook onder ogen moet zien dat er tegenstanders zijn.

Wat houdt die Grondwet in?
 
De Europese Grondwet is allereerst een samenvoeging en vereenvoudiging van de bestaande Europese verdragen. Maar er is meer. Je kunt er de doelstellingen van de Europese Unie in vinden. Verder regelt de Grondwet de verdeling van de macht tussen de lidstaten en de Europese Unie. Ook spreekt zij zich uit over de geestelijke grondslagen van de Europese samenwerking.

Geen christendom
 
Opmerkelijk is dat de Europese Unie de joods-christelijke waarden niet eens noemt in het voorwoord van de Grondwet. Terwijl die juist in belangrijke mate het aanzien van Europa gevormd hebben. De Grondwet spreekt – en dat is een bewuste keus! – vaag over ‘de culturele, religieuze en humanistische tradities van Europa’. Wat daarop volgt, ademt een optimistisch vooruitgangsdenken en een vast vertrouwen in het menselijk kunnen. Maar dat is drijfzand, zegt Gods Woord. En de geschiedenis bevestigt dat.

Verdergaande Europese integratie
 
Zet de Grondwet een rem op de voortgaande Europese integratie? Dat zou voor de hand liggen, gezien de groeiende afstand tussen ‘Brussel’ en de burgers. Maar het tegenovergestelde is het geval. Het doel is een ‘steeds hechtere’ vereniging, gelet op onze ‘gemeenschappelijke lotsbestemming’. De Unie zal nóg meer wetten gaan uitvaardigen, nóg meer beleid gaan uitvoeren. De Unie gaat zich nóg intensiever bezighouden met het justitiebeleid, met buitenlandse zaken, defensie en tal van andere beleidsterreinen.

Machtsverschuiving
 
In de Grondwet wordt nog veel meer macht door Nederland en de andere lidstaten aan Brussel gegeven dan nu het geval is. Je kunt dat zien aan de manier waarop in Europa besluiten worden genomen. Bij steeds minder onderwerpen kan Nederland een Europees voorstel met een veto tegenhouden. De hoofdregel wordt dat de lidstaten bij meerderheid beslissen. Nederland kan dan wel tegenstemmen, maar dat haalt niets meer uit.

Europese regering?
 
In de Grondwet zijn de omtrekken zichtbaar van een heuse Europese regering. De Unie krijgt een eigen soortement president en er komt een Europese minister van buitenlandse zaken. Uiteraard zullen vooral de gróte lidstaten zich sterk met de benoeming van die toppolitici bemoeien. Op termijn zal ook niet elke lidstaat meer een Europese Commissaris leveren. Daardoor zal de Europese Commissie meer de belangen van Europa als geheel gaan behartigen en minder rekening houden met de belangen van de afzonderlijke lidstaten.

De hand van de knip
 
‘Pas op je centen’ is een belangrijk devies voor elke politicus die aan de toekomst denkt. Dat geldt zeker op het niveau van de EU. De Nederlandse burger betaalt relatief de meeste belastingcenten aan de Unie en krijgt er relatief de minste van terug. De regering zei bij het opstellen van de Grondwet: Dat moet veranderen! Het is haar niet gelukt. Nederland liet zich tevreden stellen met vage verklaringen. De Grondwet heeft ons wat dat betreft dus niets te bieden, maar laat de huidige situatie zoals die is.

De tweesprong voorbij
 
Het opstellen van de Grondwet had aangegrepen kunnen worden om een andere koers te gaan varen. Een koers van meer evenwicht tussen Brussel en de lidstaten. En meer ruimte voor verschillen tússen en de nationale identiteit ván de lidstaten. Voor die koers is echter niet gekozen. Gekozen is daarentegen voor alsmaar verdergaande integratie. Maar met welk doel, en tot hoever? De tweesprong is gepasseerd. Op 1 juni kunt u hier ‘nee’ tegen zeggen.

Reacties (0) :: Geef een reactie! :: Permanente Link

Over mij

Ik probeer via deze blog informatie en andere relevante onderwerpen te behandelen.

Links

Home
Bekijk mijn profiel
Archief
Pagina 1 van 1
Laatste Pagina | Volgende Pagina